Algemene voorwaarden Hem62 Travel

De algemene voorwaarden van Hem62 Travel zijn opgedeeld in de volgende delen:

 1. Algemeen; Dit zijn de algemene bepalingen die in alle gevallen gelden.
 2. Pakketreizen en losse accommodaties; Hieronder vallen reizen waarbij er alleen een accommodatie is geboekt of een accommodatie en één of meerdere activiteiten.
 3. Activiteiten; Hieronder vallen één of meer geboekte activiteiten zonder een accommodatie

In de algemene voorwaarden wordt de klant van Hem62 Travel aangeduid met ‘reiziger’.

Algemeen

Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage

De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Hem62 Travel is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Hem62 Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Verzekeringen

We vinden het verstandig dat je goed verzekerd op reis gaat en we raden je aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit om vervelende situaties te voorkomen.

Aansprakelijkheid

Hem62 Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.

De deelnemer doet op eigen verantwoordelijkheid mee aan de geboekte activiteiten. Hij/zij dient alle aanwijzingen van de aanbieder van de activiteit op te volgen. De reiziger is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.

Hem62 Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid als de reiziger de reis geheel of gedeeltelijk niet kan maken bij onvolledigheid of het ontbreken van de juiste documenten (bijvoorbeeld een rijbewijs voor een quadtocht).

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar Zweden. Hem62 Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die de reiziger ondervindt door bijvoorbeeld het annuleren van vluchten, vertragingen, pech aan het eigen of gehuurde voertuig.

Persoonlijke gegevens

Alle door de reiziger verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk en alleen voor de daartoe betreffende doeleinden gebruikt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. Wel dient Hem62 Travel de persoonlijke gegevens van de reizigers (deels) beschikbaar te stellen aan onze partners.

Contactgegevens Hem62 Travel

Hem62 Travel
Westkreek 31
Apeldoorn
Nederland

T +31 (0)6 3417 8480
E info@hem62travel.nl

KVK nr   64018792
BTW nr  NL159758981B01

IBAN  NL 15 KNAB 0255 3254 60

Pakketreizen en losse accommodaties

Reisvoorstel

Hem62 Travel stelt op basis van de wensen van de reiziger een vrijblijvend reisvoorstel samen.  Dit reisvoorstel is persoonlijk en niet overdraagbaar en geldt voor de aanvraag die door de reiziger gedaan is.  Het reisvoorstel geldt niet automatisch voor volgende aanvragen.

Reisovereenkomst

Op alle geboekte pakketreizen en accommodaties zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Uitgesloten zijn de programma’s en activiteiten die rechtstreeks bij een van onze partners geboekt worden. Als dit laatste het geval is wordt dit bij de boeking vermeld.

Als de reiziger akkoord gaat met ons reisvoorstel bevestigt Hem62 Travel binnen 8 dagen de boeking.

Boeking vindt plaats op basis van beschikbaarheid, mocht Hem62 Travel niet kunnen boeken dan ontvang je uiterlijk binnen 8 dagen een gewijzigd voorstel.

Als op de bevestiging onjuistheden staan dan moet Hem62 Travel hiervan binnen 3 dagen op de hoogte worden gesteld.

Een reiziger die boekt namens een of meer andere reizigers is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die die boeking met zich meebrengt. Het contact en het betalingsverkeer verloopt uitsluitend tussen Hem62 Travel en diegene die geboekt heeft.

De daadwerkelijke boeking vindt plaats door het reisvoorstel van Hem62 Travel te accorderen. Dit kan per e-mail of per post.

Persoonlijke reisgids

Als je een accommodatie en een of meerdere activiteiten geboekt hebt ontvang je uiterlijk 10 dagen voor vertrek van ons je gepersonaliseerde reisgids. In deze reisgids vind je alle belangrijke informatie, zoals aankomst- en vetrekdata, tijdstippen van geplande activiteiten en routebeschrijvingen. Wanneer je 5 dagen voor vertrek nog geen reisgids ontvangen hebt geef dit dan onmiddellijk aan ons door.

Als je een of meerdere activiteiten boekt ontvang je geen persoonlijke reisgids. In dat geval zorgen we voor een routebeschrijving en informeren we je over de datum en tijd waarop je wordt verwacht bij de aanbieder.

Prijzen

De prijzen op de website zijn vanaf prijzen exclusief boekingskosten. De prijs varieert op basis van je reisgezelschap, vertrekdatum en wisselkoers. Op basis van jouw wensen stellen we een voorstel samen waarin de exacte kosten zijn aangegeven.

Betaling

De aanbetaling bij boeking bedraagt 20% van de reissom. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur moet dit bedrag worden overgeboekt op de rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Onder ‘Overige informatie’ lees je meer over Certo Escrow.

Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek bijgeschreven zijn op de rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Komt de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand? Dan moet de gehele reissom onmiddellijk na ontvangst van de factuur worden voldaan.

De reiziger is in verzuim als hij/zij niet op tijd betaalt. De reiziger wordt hier vervolgens minimaal schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 dagen te voldoen. Als binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, gaat Hem62 Travel uit van annulering op de dag van verzuim waarbij zij het recht heeft om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. Indien er een aanbetaling is gedaan worden deze kosten verrekend.

Per boeking rekent Hem62 Travel € 25 wijzigingskosten als de reiziger wijzigingen wil doorvoeren in een bestaande boeking. Dit is exclusief de extra kosten die de wijziging eventueel met zich meebrengt.

Annulering door de reiziger

De overeenkomst kan alleen via e-mail of per aangetekende brief worden geannuleerd, waarbij de verzenddatum van de mail of de datum op het verzendbewijs als annuleringsdatum geldt. De annulering is definitief na bevestiging door Hem62 Travel.

De volgende bedragen zijn verschuldigd bij annulering door de reiziger:

 • bij annulering tot 42 dagen voor vertrek de aanbetaling: dit is 20% van de reissom;
 • bij annulering van 42 tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
 • bij annulering van 28 tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek de volledige reissom.

Annulering door Hem62 Travel

Hem62 Travel kan de overeenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Hem62 Travel aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.

De deelnemer heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

Wijzigingen door Hem62 Travel

Als er gewichtige redenen zijn, heeft Hem62 Travel het recht om het overeengekomen aanbod op één of meer wezenlijke punten te veranderen. Indien mogelijk doet Hem62 Travel de reiziger een alternatief, minstens gelijkwaardig aanbod in een dergelijk geval. Zo moet de gelijkwaardigheid van vervangende accommodatie blijken uit: de ligging, de aard en klasse en de faciliteiten. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.

Een afwijzing van de wijziging of het alternatieve aanbod door de reiziger, moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging aan Hem62 Travel kenbaar gemaakt zijn. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag. Hem62 Travel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als de reiziger het alternatieve aanbod afwijst. De reiziger heeft vervolgens recht op teruggave van het al betaalde bedrag of een evenredig deel van de reissom als de wijziging of het alternatieve aanbod tijdens de reis plaatsvindt.

Hem62 Travel mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt aanpassen wegens gewichtige, de reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan dit type wijziging alleen afwijzen als deze hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Garantie geregeld – STO-Reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Hem62 Travel gebruik van de STO-reisgarantie op al haar pakketreizen en accommodaties. De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Hem62 Travel ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.

Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Hem62 Travel maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer Hem62 Travel voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan Hem62 Travel. Mocht Hem62 Travel voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

Uw boeking en procedure

Nadat u van Hem62 Travel een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:

 • Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u deze mail van ons ontvangt.
 • Het volledige bedrag dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Hem62 Travel zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
 • De reissom wordt pas op rekening van Hem62 Travel gestort 1 dag na afloop van de reis.
 • Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.
 • Eventuele klachten of claims over uw reis staan los van deze betaalmethode.
 • STO-Reisgarantie is geen geschillencommissie.

Activiteiten en activiteitenpakketten

Overeenkomst voor activiteiten

Als de reiziger akkoord gaat met het geplande tijdstip van de activiteit of activiteitenpakket ontvangt hij/zij een bevestiging en een factuur inclusief betaalgegevens. Boeking vindt plaats op basis van beschikbaarheid. Als op de bevestiging onjuistheden staan dan moet Hem62 Travel hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Een reiziger die boekt namens een of meer andere reizigers is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die die boeking met zich meebrengt. Het contact en het betalingsverkeer verloopt uitsluitend tussen Hem62 Travel en diegene die geboekt heeft.

Betaling

Als alleen activiteiten of een activiteitenpakket geboekt worden dan dient de gehele som binnen 6 weken voor deelname van de eerste activiteit worden te zijn bijgeschreven op de rekening van Hem62. Komt de overeenkomst binnen 6 weken voor de eerste activiteit tot stand? Dan moet de gehele som onmiddellijk na ontvangst van de factuur worden voldaan.

De reiziger is in verzuim als hij/zij niet op tijd betaalt. De reiziger wordt hier vervolgens minimaal schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 dagen te voldoen. Als binnen deze termijn de betaling niet ontvangen is, gaat Hem62 Travel uit van annulering op de dag van verzuim waarbij zij het recht heeft om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.

Annulering door de reiziger

Geboekte activiteiten gaan door tenzij de aanbieder van de activiteit besluit de activiteit te annuleren. Het is aan te bevelen om te zorgen voor kleding die past bij de activiteit en de weersomstandigheden. Als voorbeeld geldt dat “slecht weer”, “kou” of “regen” geen redenen zijn om te annuleren.

Activiteiten hebben een aanvangstijdstip. Als de deelnemer te laat aanwezig is, bepaalt de aanbieder of de activiteit alsnog door kan gaan. In geen geval volgt restitutie van het bedrag van de activiteit. Hetzelfde geldt voor het helemaal niet aanwezig zijn op de locatie.

Annulering door de aanbieder

In het geval dat de aanbieder besluit de activiteit te annuleren wordt eerst gezocht naar een alternatief moment om de activiteit uit te voeren. Mocht een alternatief aangeboden dan wordt de meer/minder prijs verrekend met het te betalen bedrag. Mocht er geen alternatief gevonden worden vindt restitutie plaats van het bedrag voor die activiteit.

“Last minute” boekingen

Voor alle activiteiten die binnen 7 dagen na boeking plaatsvinden gelden bovenstaande voorwaarden met de volgende uitzonderingen:

 • Vooruitbetaling van de gehele som vindt plaats op de manier die tussen de reiziger en Hem62 Travel op dat moment overeengekomen wordt.
 • Het annuleren door de reiziger is na het moment van boeken niet meer mogelijk.